สนใจติดต่อวิทยากร สามารถติดต่อได้ที่ อ.พีรดา รุธิรพงษ์ โทร. 086-983-4943, E-mail : [email protected]

วิทยากรของ Narongwits.com

อ. วชิรา บุตรวัยวุฒิ

วิทยากร / ที่ปรึกษา

อ. วชิราวุธ จริงจิตร

Sales &Marketing Consultant, นักเขียน

ดร.วนิดา พลเดช

ที่ปรึกษา / วิทยากร

อ. อำนาจ ทัศนียกุล

วิทยากร / ที่ปรึกษา

อ. ราเชนทร์ พันธุ์เวช

ที่ปรึกษา / วิทยากร / นักเขียน

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

ที่ปรึกษา / วิทยากร / โค้ช

อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร / ที่ปรึกษา / นักเขียน

อ. รงค์ จิรายุทัต

ที่ปรึกษา / วิทยากร / โค้ช

อ. นุกูล ทะนวนรัมย์

ที่ปรึกษา / วิทยากร / นักเขียน

อ. สัจพล ส่งสมบุญ

วิทยากร / ที่ปรึกษา
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.