Team Insights


เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลทั้งรายบุคคลและภาพรวมของทีม ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะ จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบการบริหารคนและงานเป็นรายบุคคล รวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของทีม แสดงให้เห็นแผนภาพการกระจายของสมาชิกทีม มีการอธิบายถึงลักษณะต่างๆ ข้อดีและประเด็นที่ต้องระมัดระวังในแต่ละรูปแบบ แนะนำวิธีการสังเกตลักษณะของสมาชิกในทีมและการทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีความแตกต่าง


ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ :

รูปแบบของทีม – Team Profile
เป็นรูปแบบโดยรวมของทีม แสดงให้เห็นถึงการกระจายของลักษณะของสมาชิกในทีมแต่ละคน ในแผนภาพ Team Insights ที่ประกอบด้วย 8 รูปแบบหลัก มีการอธิบายถึงลักษณะต่างๆ รวมถึงข้อดีและประเด็นที่ต้องระมัดระวังของแต่ละรูปแบบของทีมการปรับเพื่อการทำงานร่วมกันในทีม – Styles Adaptability
เป็นวิธีการสังเกตลักษณะของสมาชิกและข้อแนะนำในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมที่มีลักษณะตรงกันข้าม


User Manual Report TH Report EN

สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน DISC ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด