Talent

ขั้นตอนหลัก กิจกรรม Man-Day วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ
1. ศึกษาวัตถุประสงค์และรูปแบบการบริหารงาน ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ

 • ศึกษาบริบทและแนวทางการบริหารขององค์กร
 • วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ทีมที่ปรึกษาทำการประเมิน
 • ร่วมกำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง
 • ออกแบบเครื่องมือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง
1 วัน สภาพปัญหา/สถานการณ์ขององค์กร
โมเดลผู้ดำรงตำแหน่งที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
2 กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ

 • ทบทวนโครงสร้าง และกำหนด Talent Blueprint
 • สร้าง Talent Blueprint
1 วัน มาตรฐาน Talent Blueprint
3.  แผนพัฒนาอบรม/พัฒนาและระบบความก้าวหน้าในอาชีพที่รองรับ (Career Path) กำหนดแผนดำเนินงานเพื่อฝึกอบรม/พัฒนา    

 • ออกแบบโครงการและกำหนดหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมและพัฒนา
 • สรุปประเมินผลและแนวทางการติดตามผล
1 วัน พัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งให้มีขีดความสามารถและคุณลักษณะตามที่องค์กรคาดหวัง
4. สรรหา/คัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

 • วิเคราะห์และคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
 • ขั้นตอนที่สำคัญในการประเมิน
 • ขั้นตอนการเลื่อนตำแหน่งหรือการเข้ารับตำแหน่ง
1 วัน หลักการการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

ขั้นตอนในการเลื่อนตำแหน่ง หรือการเข้ารับตำแหน่ง

รวมวันทำงานทั้งหมด 4 วัน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :        
สำหรับการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องมีการทำงานเพิ่มเติมอีก

 • ค้นหาพรสวรรค์ โดยทำ Talent Scann (Online Self Assessment)
 • ทำการสัมภาษณ์/ประเมิน
 • วิเคราะห์และคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการคัดเลือก 20 คน/2 Man-day

2 วัน รายงานผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :         

 • JD/JS ของ Talent และ Successor
 • แผนการสรรหา/คัดเลือก
 • แผนการฝึกอบรมและพัฒนา
 • แนวทางการประเมินผลและการติดตามผล