JD

ความสำคัญ ของ Smart Job Description หรือ Smart JD เทคนิคการจัดทำ รวมถึงการกำหนดหน้าที่หลัก บทบาท และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ควรจะมี แนวทางในการนำ Smart JDไปใช้งาน การจัดทำ Job Standard การประเมินค่างาน รวมถึงตัวอย่างที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
 

 

 

ขั้นตอนหลัก กิจกรรม Man-day วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ
1. การประเมินระบบโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Structure Review)

1.1 ประเมินตำแหน่งงานและ Job Description

ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ    

 • ทราบถึงหลักการทั่วไปในการจัดการโครงสร้างบริหาร
 • ศึกษาโครงสร้างองค์กร แยกตาม Function / Department / Unit Function
 • สายบังคับบัญชาภายในองค์กร
 • เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของพนักงานเทียบกับระดับการทำงานต่างๆ (Job Level)
2 วัน สถานการณ์ขององค์กรก่อนจะที่นำไปประกอบการออกแบบ JD JS
1.2 ทบทวนหน้าที่หลัก JD และผู้ดำรงตำแหน่ง (JS)

ทีมที่ปรึกษาทำการประเมิน

 • ทบทวนและวิเคราะห์หน้าที่หลัก
 • กำหนดหน้าที่หลัก/วัตถุประสงค์/ผู้ดำรงตำแหน่ง
 • กำหนดคุณสมบัติ/ความสามารถ/และตัวชี้ววัดผลงาน
1 วัน Smart Job Description ที่นำไปทบทวนโครงสร้างองค์กร วิเคราะห์ค่างานและจัดทำแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา
2. จัดทำ Training Roadmap และ Individual Development  Plan (IDPs)   ทีมที่ปรึกษาทำการประเมิน

 • นำข้อมูล JD JS มาวิเคราะห์กำหนดแนวทางการพัฒนา
 • กำหนดหัวข้อพัฒนาตาม Competency
 • กำหนดวิธีการฝึกอบรมและพัฒนา และกรอบระยะเวลา
 • กำหนดเส้นทางการเติบโตสายอาชีพ
 • กำหนดแนวทางการพัฒนารายบุคคล
2 วัน แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานรายตำแหน่ง

3. ประชุมสรุปตรวจสอบความถูกต้อง จัดประชุมเพื่อนำเสนอต่อทีมบริหาร ที่ปรึกษา

 • ตอบข้อซักถามทีมบริหาร
 • เพื่อนำเสนอแผนการอบรมและพัฒนา ให้ผู้บริหารอนุมัติ
3 ชั่วโมง นำ Smart JD และ Training  Roadmap, IDPs ไปใช้จริง
รวมวันทำงานทั้งหมด

5 วัน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :

 • สำหรับการจัดทำ JD ระดับตำแหน่งภายในหน่วยงานย่อยๆ
 • จะต้องมีการทำงานเพิ่มเติมอีก
 • หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตำแหน่ง 10 ตำแหน่ง/1 Man-day
1 วัน Smart Job Description
เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :

 • โครงสร้างองค์กร
 • ใบกำหนดหน้าที่งาน/คุณสมบัติ (Smart Job Description / Job Specification)ใบรับสมัคร/การประเมินการสัมภาษณ์
 • กำหนดคุณลักษณะ ความรู้/ทักษะ/ส่วนบุคคล (Competency Model)
 • เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development Roadmap)
 • แผนฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan (IDPs))