Salary Structure

ขั้นตอนหลัก กิจกรรม Man-Day วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ
1. เข้าไปประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลองค์กร ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ  

 • ลักษณะการดำเนินการขององค์กร
 • นโยบายการบริหารค่าจ้าง
 • รับทราบถึงการบริหารค่าจ้างของท่านมีปัญหาอะไรบ้าง
1 วัน สถานการณ์ขององค์กรก่อนจะที่นำไปประกอบการประเมินระบบการบริหารค่าจ้าง
2. ก็บข้อมูลเรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง โครงสร้าง ตำแหน่งงาน ผลตอบแทน ฯลฯ

ประชุมกับทีมบริหารเพื่อทำงานกับคณะทำงานเพื่อ

 • เก็บข้อมูล เพื่อสร้างฐานข้อมูลโครงสร้าง
 • โครงสร้างเงินเดือน ระบบบริหารค่าจ้างผลตอบแทน ในปัจจุบัน
ประมาณ 2-3 วัน โครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบัน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส
3. โครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบัน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส ที่ปรึกษา  

 • วิเคราะห์และประเมินโครงสร้างเงินเดือน ระบบบริหารค่าจ้างผลตอบแทน ในปัจจุบัน
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์และผลการประเมิน
ประมาณ 1 สัปดาห์ ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์และผลการประเมิน
4. ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ระบบการบริหารค่าจ้างขององค์กร ประชุมกับทีมบริหารเพื่อทราบ

* จุดเด่น จุดด้อยของระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ผลตอบแทน

* เปรียบเทียบกับระบบที่ควรจะเป็น

* ข้อสังเกตและคำแนะนำเพิ่มเติม

* แนวทางการดำเนินการในการพัฒนาระบบโครงสร้างเงินเดือนและระบบบริหารค่าจ้างผลตอบแทน

1 วัน * ส่งรายงานให้ผู้บริหารในวันที่ประชุมสรุป
รวมวันทำงานทั้งหมด 4-5 วัน

เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :  

 • โครงสร้างค่าจ้าง
 • Hirachy การบริหารค่าจ้าง
 • สรุปรายงานการจำแนกค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • สรุปรายงานกระบอกเงินเดือน
 • ใบกำหนดอัตราแรกจ้าง ตามประเภทพนักงาน / การประเมินค่างาน (Job Weight)
 • แนวทางการพิจารณาการจ่ายโบนัส
 • เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง/สวัสดิการ/ผลตอบแทน

โครงสร้างเงินเดือนกับเงินเดือนในปัจจุบัน

โครงสร้างค่าจ้าง


ความสัมพันธ์อายุงาน เงินเดือน

ความสัมพันธ์อายุงานเงินเดือน


ปรับค่าจ้างตามงบไม่แบ่งระดับจากฐานเงินเดือน

ปรับค่าจ้าง


โครงสร้างในการบริหาร

โครงสร้างบริหาร