Role/Behavior analysis


เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องหรือประเมินช่องว่าง (gap) ระหว่างลักษณะที่คาดหวังในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานนั้นๆ กับคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหรือพนักงานรายบุคคล การเห็นความสอดคล้องหรือเห็นช่องว่าง (gap) ที่ชัดเจนขึ้น ช่วยในการค้นหาขีดความสามารถของพนักงานและความเป็นไปได้ในการสร้างพัฒนาการ ช่วยองค์กรจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ออกแบบแผนฝึกอบรมและดึงศักยภาพของบุคลากรได้เหมาะกับความถนัดและคุณลักษณะตัวตนของพนักงาน อีกทั้งตัวพนักงานก็ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ถูกคาดหวังและสิ่งที่ตนพร่องไป เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานและองค์กรในการสร้างพัฒนาการบุคคลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น หรือในตำแหน่งที่สูงขึ้น


ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ :

  • ช่วยให้ทราบช่องว่าง (Gap) ระหว่างบทบาท/ หน้าที่ที่องค์กรคาดหวังกับศักยภาพของบุคคลคนๆนั้น
  • ช่วยค้นหาขีดความสามารถของคนๆนั้นว่ามีในระดับใด
  • ใช้ประกอบการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนารายบุคคล

User Manual Report TH Report EN

สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน DISC ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด