อบรมหลักสูตร Smart JD (Smart Job Description) | บรรยายคุณลักษณะพิเศษ

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   |  วันที่ 20 มกราคา พ.ศ. 2560

บรรยายโดย : อ. ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

หลักสูตร Smart JD | สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หลักสูตร Smart JD | สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Date

January 30, 2017

Client

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Category

ฝึกอบรม

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.