Personality 360 Degree


บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล – Personality Profile เป็นการประเมินลักษณะส่วนบุคคล ที่ช่วยค้นหาตัวตนเชิงพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อควรปรับของบุคคล ในแง่มุมเชิงจิตวิทยาประยุกต์เพื่อนำไปขยายผลต่อในการพัฒนาตัวเอง การรู้จักตัวตนทั้งในแง่บวกและลบ ช่วยเปิดโลกทัศน์การรับรู้ความแตกต่างในแต่ละบุคคล นำไปสู่การปรับตัวในการสื่อสารระหว่างบุคคล การเข้าสังคมและการทำงานร่วมกับผู้คนในทีมที่มีความคิดเห็นและการแสดงออกที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยความเข้าใจกันมากขึ้น การรายงานผลประเมิน จะอยู่ในรูปกราฟแสดงคุณลักษณะบุคคล และบทวิเคราะห์พฤติกรรมที่อ่านง่ายและชัดเจน


ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ :

Personality 360 Degree จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 คุณสมบัติหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นผู้นำ


User Manual Report TH Report EN

สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน DISC ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด