PMS

 

ขั้นตอนหลัก กิจกรรม Man-Day วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ
1.  ศึกษาการทำงานขององค์กร ทีมที่ปรึกษาเข้าชมพื้นที่การทำงานจริงๆ

 • ศึกษาการทำงานขององค์กร
 • โครงสร้างการบริหาร
 • เอกสารต่างๆ เช่น โครงสร้างบริหาร JD  ฯลฯ
1 วัน รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพัฒนาระบบการประเมินผล
2. ทบทวนเป้าหมายสายงาน / หน่วยงาน ประชุมกับทีมบริหารเพื่อ

 • ทบทวนวิสัยทัศน์, ภารกิจ, ค่านิยม, กลยุทธ์, เป้าหมาย
 • แปล Vision สู่ การกำหนดเป้าหมายประจำปี
 • อบรมให้ความรู้ในการจัดทำ KPI
 • ทบทวนเป้าหมายสายงาน
 • กำหนด KPIs ตามสายงาน
 • กำหนดน้ำหนักคะแนน เกรดของผลงาน
 • สรุปใบประเมินผลงานของทีมบริหาร

หมายเหตุ : ควรจัดนอกสถานที่

2 วัน วิสัยทัศน์, ภารกิจ, ค่านิยม, กลยุทธ์, เป้าหมายที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

KPIs ของสายงาน/หน่วยงาน (ฉบับร่าง)

3. จัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคล ผู้บริหารสายงาน/หน่วยงานกลับไปทำ KPI

 • กำหนดหัวข้อการประเมินผลงานเพิ่มเติม
 • จัดทำ Sheet เพื่อการประเมินผลงานรายบุคคล
1 สัปดาห์ Sheet การประเมินผลงานของบุคลากรทุกตำแหน่งงาน(ฉบับร่าง)
4. ประชุมจัดทำ Action Plan ประชุมตัวแทนทุกหน่วยงานเพื่อ

 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเป้าหมาย
 • ค้นหากลยุทธ์ที่จะนำมาใช้
 • กำหนด Action Plan ประจำปี
1 วัน Sheet Action Plan (ฉบับร่าง)
5. ประชุมสรุป ตรวจสอบความถูกต้อง ประชุมตัวแทนทุกหน่วยงานเพื่อ

 • ทบทวนการกระจายเป้าหมายจากองค์กรสู่ผู้จัดการ
 • เพื่อเสนอ Sheet การประเมินผลงานของทุกหน่วยงาน
 • นำเสนอ Action Plan
 • อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
 • นำกลับไปแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้ต่อไป
1 วัน Sheet การประเมินผลงานของบุคลากร ทุกหน่วยงาน/ทุกตำแหน่งงาน
ฉบับสมบูรณ์

Sheet Action Plan ฉบับสมบูรณ์

วมวันทำงานทั้งหมด 5 วัน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :   
สำหรับธุรกิจที่มียังไม่เคยเริ่มต้นมี KPI หรือยังเป็นระบบประเมินผลงานดุลย์พินิจแบบเดิม
ที่ปรึกษาจะทำการตรวจสอบลักษณะงาน และกำหนด KPI
15 วัน Sheet การประเมินผลงานของบุคลากร
หมายเหตุ : โดยจะมีระยะเวลาในการศึกษาและทำงานที่เชิงลึก รายละเอียดมากขึ้น เวลาทำงานจะเริ่มต้นที่ 15  Man-Day สำหรับการดำเนินการกระจายเป้าหมายหน่วยงานสู่ตำแหน่งงานต่างๆ  จะต้องมีการทำงานเพิ่มเติมอีก                   
 หมายเหตุ : หน่วยงานที่มีตำแหน่ง 10 ตำแหน่ง/1 Man-day
1 วัน
เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :  

 • ใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • แผนการปฎิบัติงานประจำปี


1. Corporate KPIs

วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของบริษัทครอบคลุมในทุกด้าน

 • เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของบริษัทแต่ละด้านสัมพันธ์กัน

 • เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของบริษัทมีแผนงานรองรับที่มีประสิทธิภาพ

 • รูปแบบการดำเนินการ :

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษากับทีมผู้บริหาร

 • ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่เป็น Facilitator ในการประชุม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำในทุกขั้นตอน

 • ระยะเวลา :

 • ศึกษาข้อมูลประมาณ 2-3 วัน

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1-2 วัน (ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน)

 • บุคคลที่เกี่ยวข้อง :

 • Deputy MD

 • Asst Project Director

 • Asst Marketing Director

 • IT – MIS Director

 • BD Director

 • Inter BD Director

 • Financial Director

  (ไม่แน่ใจว่ามีตำแหน่งที่ต่ำกว่า Director แต่เป็น Management Team อีกหรือไม่)


 • ผลที่จะได้รับจากขั้นตอนนี้ :

 • เป้าหมายของบริษัทที่ครอบคลุมในทุกด้าน

 • แผนปฏิบัติการที่รองรับเป้าหมายแต่ละข้อ

 • ผู้บริหารทุกท่านเข้าใจเป้าหมายและแผนงานเหมือนกัน

 • ตัวอย่างผลที่จะได้รับ :

 • Corporate KPIs 2011

 • Corporate Action Plan 2011