online coaching

 “Professional Trainer & Consultant”

การโค้ชชิ่งสำหรับคนที่อยากทำอาชีพวิทยากรและที่ปรึกษาด้านใดด้านหนึ่งในสามด้านนี้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

1. การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)

 • การจัดทำเป้าหมายและแผนกลยุทธ์
 • การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน
 • การจัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงาน
 • การปรับเงินเดือน จ่ายโบนัสพนักงานตามผลงาน

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

 • การประเมินระบบงาน HR (HR Assessment)
 • การออกแบบโครงสร้างองค์กร หน่วยงาน ตำแหน่งงาน
 • การทบทวน ประเมิน ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
 • การจัดทำ Job Set (JD, Job standard,Selection,Probation,Training RoadMap,Career Path,IDP,Performance Evaluation)
 • กลยุทธ์การบริหารคน(สรรหา พัฒนา ดูแล รักษา สร้างความผูกพัน)
 • Talent and Succession Plan
 • ฯลฯ

3. การสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)

 • ความหมายของ Core Value vs Corporate Culture
 • การจัดทำค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ
 • การเชื่อมโยงค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร ระบบงาน กลยุทธ์ สินค้าบริการ สภาพแวดล้อม
 • แผนงาน แนวทางการสร้างค่านิยมองค์กร
 • แนวทางการติดตามประเมินผลการสร้างค่านิยมองค์กร
 • ฯลฯ

  วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อนำประสบการณ์ที่ทำอาชีพวิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียนมาถ่ายทอดให้กับคนที่อยากเป็นวิทยากร หรือเป็นวิทยากรอยู่แล้ว ได้มีโอกาสเรียนลัด สั้น ตรงกว่าที่จะเดินด้วยตัวเอง
 • เพื่อเพิ่มช่องทางการพัฒนาตนเองของคนที่อยากเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา และไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนรู้ในกรุงเทพฯ

  ขอบเขตของการโค้ชชิ่งออนไลน์:

 • ความรู้ความเข้าใจ แนวโน้มเกี่ยวกับอาชีพ และตลาดวิทยากร ที่ปรึกษา
  ปัจจัยสู่ความสำเร็จของอาชีพวิทยากร ที่ปรึกษา
 • กลยุทธ์การสร้างชื่อให้ตลาดรู้จัก เช่น ผ่านงานเขียน ผ่านสถาบันฯ ผ่านวิทยากร ที่ปรึกษารุ่นพี่ ผ่านเครือข่ายวิทยากรที่ปรึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ ฯลฯ
 • การวางแผนชีวิตในเส้นทางอาชีพวิทยากร ที่ปรึกษา (การงาน การเงิน ชื่อเสียง ครอบครัว สุขภาพ ฯลฯ)
 • เทคนิคการนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม การเขียนและนำเสนอโครงการที่ปรึกษา
 • จิตวิทยาสำหรับวิทยากรและที่ปรึกษา
 • การใช้ทักษะการโค้ชชิ่งสำหรับอาชีพวิทยากรและที่ปรึกษา
 • การออกแบบ/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อต่อยอดไปยังงานที่ปรึกษา
 • การเขียนหนังสือเพื่อต่อยอดไปยังงานบรรยายและที่ปรึกษา
 • เทคนิคการกำหนด/ปรับ ค่าตัววิทยากร ที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับตลาดและความสามารถ
 • การสร้างความมั่นใจ แรงจูงใจในการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา (เพราะบางครั้งอาชีพนี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน)

  รูปแบบการโค้ชชิ่งออนไลน์ :

 • ให้คำปรึกษาผ่านระบบ skype แบบ One on one เดือนละ 2-3 ครั้ง (ระยะเวลา 6 เดือน)
 • ผู้เรียนสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊คส์หรือ skype
 •  ผู้เรียนสามารถกำหนดวันเวลาที่ต้องการเรียนเองได้
 • มีการมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติ
 • มีไฟล์เอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาเองก่อนเข้ามา skype

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อยากเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาด้านใดด้านหนึ่ง(การบริหารผลงาน/HR/Core Value)
 • มีเวลาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และโค้ชชิ่งครบตามเวลาที่กำหนด

ค่าลงทะเบียนท่านละ 50,000 บาท : (สำหรับการโค้ชชิ่ง 18-20 ครั้ง ระยะเวลา 6 เดือน)

  ขั้นตอนการสมัคร (สมัครเรียนได้ตลอดเวลา):

1. กรุณาตอบคำถามดังนี้

 • อะไรคือแรงบันดาลใจที่อยากทำอาชีพวิทยากร ที่ปรึกษา?
 • อะไรคือความฝัน เป้าหมายในการทำอาชีพวิทยากร ที่ปรึกษา?
 • ทำไมอยากเข้าเรียน Online Coaching กับผม?
 • มีแผนชีวิต เป้าหมายชีวิต 3-5 ปีไว้อย่างไรบ้าง?
 • อะไรทำให้คุณมั่นใจว่าเรียนแล้วจะสามารถได้ความรู้และสามารถนำไปใช้จริงได้?
 • หากเรียนแล้วคุณไม่ได้เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาตามที่ฝันไว้คุณจะทำอย่างไร?

2. ส่งข้อมูลในข้อ 1 มาที่ [email protected]
3. จะนัดพูดคุยเพื่อสัมภาษณ์ผ่าน skype  กันอย่างน้อย 1 ครั้ง
4. แจ้งผลให้ทราบและวางแผนการเรียนเป็นรายบุคคลตามเป้าหมายของแต่ละคน

สอบถามรายละเอียดและติดต่อมาได้ที่

อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ประธานที่ปรึกษา
081-406-7240

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
086-983-4943