Professional HR Tutor Program

Professional HR Tutor Program

Narongwits.com มีความมุ่งหวังที่จะเป็นพี่เลี้ยง/เป็นเพื่อนคู่คิด/เป็น Tutor ที่ปรึกษา ที่ตอบสนองให้ตรงกับความต้องการหรือปัญหาของแต่ละองค์กร

Professional HR Tutor Program จึงเป็นทางเลือกสำหรับคนทำงานด้าน HR ร่วมแก้ปัญหาการพัฒนางานแบบพื้นฐานและเข้มข้น เฉพาะเจาะจง ตามความต้องการขององค์กร (intensive Course) การออกแบบเนื้อหา เน้นแนวทางการเสร็ตมความรู้ และทักษะทางวิชาชีพด้วยการจัดให้มีการเรียนรู้หลักการ ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและปัญหาหน้างานและสามารถนำกลับไปทำจริงในองคกร์ได้

  HR Tutor เหมาะสำหรับใคร? :

หลักสูตรพื้นฐาน / หลักสูตรเข้มข้น ติวหัวข้อเจาะลึก

 • องค์กร ส่งทีม HR มาพัฒนาเทคนิคเฉพาะด้าน เฉพาะโครงการ
 • คนทงานด้าน HR ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อแก้ปัญหางานที่รับผิดชอบ
 • ผู้บริหารที่สนใจงาน ด้าน HR

  รูปแบบการติว :

หลักสูตรพื้นฐาน

 • ติวแบบกุล่มย่อย (บริษัทเดียวกันหรือรวมกันไม่เกิน 5 องค์กร)
 • ติวแบบส่วนตัว ( Private)

หลักสูตรเข้มเข้ม

 • ติวแบบส่วนตัว (Private)

  ขั้นตอนการติว :

1. แจ้งความประสงค์ในการติว

 • เป็น HR มือใหม่ หรืออยากเรียนรู้พื้นฐาน HR 5 หัวข้อ ให้สามารถทำงาน HR ภาพรวมได้
 • เป็น HR ที่ทำงานพื้นฐานเฉพาะด้าน จึงอยากติวในหัวข้อที่อยากพัฒนา
 • เป็น HR / ผู้บริหาร ที่ต้องการติวเจาะลึกเฉพะบางเรื่อง เช่น การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การทบทวนโครงสร้างองค์กร การประเมินผลงาน ฯลฯ

2. ดำเนินการติวตามโปรแกรม หรือวันที่นัดหมายตามที่กำหนด

3. ทำการประเมินผลหลังจากการติว ว่าสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่?

ปูพื้นฐานความเข้าใจในระบบงาน HR และบทบาทของการเป็นนัก HR มืออาชีพ พร้อมทั้งที่มาที่ไปสำคัญของการวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างเจาะลึก ก่อนการนำไปปฏิบัติเพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ภาพรวมของกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • บทบาทหน้าที่และ Competency ของนัก HR มืออาชีพ
 • การออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน (Organization & Position Design)
 • เทคนิคการออกแบบหน้าที่งาน (SMART JD)
 • การกำหนดสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งงาน (Job Competency)
 • การนำ SMART JD ไปใช้ในระบบการสรรหาคัดเลือก , การพัฒนาบุคลากร,
 • การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การวางแผนอัตรากำลังคนและการนำไปใช่ต่อยอดในการสรรหา,พัฒนา,รักษา (Manpower Planning & Analysis)

ฝึกปฏิบัติเข้มข้นในการกำหนดแนวทางการสรรหาเชิงรุก และการออกแบบช่องทางการสรรหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรต้องการ รวมถึงการสร้างกิจกรรมเครื่องมือการทดสอบเพื่อให้ได้ “คนที่ใช่” ที่องค์กรตามหา  พร้อมทั้งติดอาวุธ ให้นัก HR มืออาชีพ กับเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงลึกที่หลากหลาย ที่ช่วยให้เห็นทัศนคติ สมรรถนะที่เป็นจุดแข็งของผู้สมัครงาน

 • วิเคราะห์ SWOT งานสรรหาและกำหนดกลยุทธ์การสรรหาที่แตกต่าง
 • ปรับปรุง พัฒนาต่อยอด ช่องทางการสรรหาเดิม
 • ออกแบบช่องทางการสรรหาใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การออกแบบกิจกรรมและเครื่องมือการทดสอบบนพื้นฐานของ Competency
 • (Competency Base Selection)
 • เทคนิคการประเมินและอ่านคุณลักษณะของคน ( Identity Detector )
 • สัมภาษณ์ให้ได้คนที่ใช้ด้วยเทคนิค STAR , GROW , BEI

สุดเข้มข้นทุกซอกทุกมุม กับการพัฒนาสมรรถนะความสามารถของบุคลากรตั้งแต่การรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน จนถึงการเติบโตในหน้าที่การงาน เพื่อรักษาบุคลากรและการพัฒนารองรับการเติบโตขององค์กร ให้นัก HR มืออาชีพสามารถตอบโจทย์ CEO ในการบริหารและขยายธุรกิจ

 • รู้จักเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Development Tools)
 • การออกแบบโปรแกรมการดูแลและพัฒนาตามตำแหน่งงาน (Onboarding Program)
 • การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาตามสายอาชีพอย่างง่าย
 • (Ezy Training & Development Road Map)
 • การวางแผนและพัฒนาพนักงานกลุ่มศักยภาพ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและ
 • พัฒนาผู้สืบตำแหน่งงาน ( Individual Development for Potential )
 • การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
 • การประเมินและติดตามผลการพัฒนาเชิงรุก (Proactive Development Follow up)

การรักษาและสร้างแรงจูงใจ ไม่ใช้พียงแค่การให้ค่าตอบแทนสูง  แต่ต้องมีการบริหารที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการจริงของพนักงาน โปรแกรมส่วนนี้  จะช่วยให้นัก HR มืออาชีพ เช้าใจและสามารถออกแบบและปรับปรุง สวัสดิการการให้รางวัล และกิจกรรมการบริหารความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กรให้ช่วยรักษาและสร้างความสุขให้กับพนักงานได้

 • เคล็ดลับการออกแบบกิจกรรม/การให้รางวัลพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • ศิลปะการรักษาพนักงานกลุ่มดาวเด่นขององค์กร (Talent Retention)
 • เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ภายในเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข
 • การบริหารการสื่อสารภายในองค์กร ( Internal Communication) ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเกิดการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศ
 • ศิลปะการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร (Conflict Management))

งาน HR เป็นงานที่มีการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ทั้งในรูปของเอกสารและฐานข้อมูลซึ่งหากบริหารจัดการไม่ดี จะทำให้เป็นภาระ มากกว่า ได้ประโยชน์  โปรแกรมส่วนนี้จะช่วยให้นัก HR มืออาชีพ ได้เข้าใจและสามารถบริหารจัดการข้อมูลในงาน HR ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถต่อยอดนำไปใช้ลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพงานได้

 • ข้อมูลสำคัญของระบบงาน HR ที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การออกแบบฟอร์มและรายงานสำคัญของระบบงาน HR
 • แนวทางการวิเคราะห์และใช้งานข้อมูลรายงานเพื่อพัฒนาองค์กร
 • แนวทางการพัฒนาต่อยอดเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพงาน