HR Systed Development

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ กระบวนการทำงานด้านบริหารบุคคลและองค์กร (HRM HRD และ OD) เพื่อเป็น Strategic Partner
 2. เพื่อประเมินและปรับกระบวนการทำงานรองรับการนำองค์กรเข้าตลาดหลักทรัพย์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รูปแบบดำเนินงาน ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วนงาน HR ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ศึกษาข้อมูล แผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน Workshop

 • ทบทวนวิสัยทัศน์/ภารกิจ/ค่านิยมองค์กร
 • แผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 3-5 ปี
2. ประเมินระบบงานของ HR ทุกมิติ (HR Assessment Standard)
11 มุมมอง เช่น กลยุทธ์/การบริหารโครงสร้าง/อัตรากำลัง/การสรรหาคัดเลือก/การอบรมพัฒนา/การบริหารค่าจ้าง/สวัสดิการ ค่าตอบแทน/กฎหมาย ฯลฯ
สัมภาษณ์/
ขอดูเอกสาร

 • รายงานผล HR Assessment Standard 11 มุมมอง
 • ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน HR เร่งด่วน 5 ข้อ
3. กำหนดลักษณะงาน (JD) และคุณสมบัติผู้ครองตำแหน่ง (JS)

 • Smart Job Description, Job Specification
 • ตัวชี้วัดผลสำเร็จรายตำแหน่ง
 • Competency : ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สนับสนุนการทำงานให้ได้มาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐาน
Workshop

 • JD JS KPIs รายตำแหน่ง
 • Training & Development Roadmap
 • Individual Development Plan (IDPs)
 • การพัฒนาเพื่อรองรับ Career Paths
4. ออกแบบแนวทางการบริหารคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่ง

 • แนวทางการสรรหา/คัดเลือก
 • แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา
 • แนวทางการถือครองตำแหน่ง
 • แนวทางการกำหนด Reward & Recognition Program
Workshop

 • Talent & Succession Management
 • Talent & Successor Selection
 • Development Program
5. ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ที่แข่งขันได้กับตลาดแรงงาน และกรอบการเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง (Career Path) ของแต่ละสายอาชีพ และแนวทางการจ่ายโบนัส ผลตอบแทน Workshop

 • โครงสร้างค่าจ้าง/ระดับการบริหาร
 • อัตราแรงจ้าง / ผลตอบแทนอื่นๆ
 • แนวทางการจ่ายโบนัส
 • Career Path
6. ออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กร สู่รายบุคคล (Corporate KPIs – Functional KPIs – Individual KPIs) Workshop

 • ระบบการประเมินผลงานเชิงกลยุทธ์