HR Assessment Standard

ขั้นตอนหลัก กิจกรรมระยะเวลา วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ
1. การประเมินระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

(HR Assessment Standard)

ศึกษาการทำงานขององค์กรและจัดทำการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ

 • ศึกษาการทำงานขององค์กร
 • โครงสร้างการบริหาร
 • เอกสารต่างๆ

ทีมที่ปรึกษาทำการประเมิน

 • จัดการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สัมภาษณ์/ขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประเมิน 11 มุมมอง
 1. ภาพรวมการจัดการองค์กร
 2. นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงาน/บทบาทของฝ่าย HR
 3. บทบาท และความสามารถของทีมงานฝ่าย HR
 4. การสรรหา คัดเลือกและการวางแผนอัตรากำลัง
 5. การบริหารค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์
 6. การฝึกอบรมและพัฒนา
 7. แรงงานสัมพันธ์และการจัดการด้านวินัย
 8. การจัดการด้านผลงาน
 9. การสื่อสาร ระบบเอกสารและข้อมูลข่าวสาร
 10. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 11. งานสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
3 วัน ผลการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2 ประชุมสรุปตรวจสอบ ความถูกต้อง ประชุมตัวแทนหน่วยงาน HR และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

 • รายงานผล HR Assessment และ โครงสร้างการบริหาร
 • อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
 • นำกลับไปแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้ต่อไป
3 ชั่วโมง

 • รายงานผล HR Assessment Standard  11 มุมมอง
 • ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน HR เร่งด่วน 5 ข้อ
เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :      

 • วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร
 • โครงสร้างองค์กร/ตำแหน่ง/อำนาจอนุมัติ
 • คู่มือการทำงาน, Work Procedure และ แผนกลยุทธ์ ด้าน HR
 • ใบสมัคร/วิธีการรับสมัคร/ขั้นตอนการคัดเลือก/การวางแผนอัตรากำลัง/ประวัติพนักงาน/การปฐมนิเทศ
 • การบริหารค่าจ้าง/วิธีการจ่ายค่าจ้าง โบนัสและผลตอบแทน และแบบฟอร์มเอกสาร
 • แผนฝึกอบรมภายในและส่งอบรมสถาบันภายนอก/หมวดหลักสูตร/การฝึกอบรมแบบ OJT-On the Job Training และแนวทางพัฒนาต่างๆ
 • คู่มือการทำงาน, Work Procedure และ แผนกลยุทธ์ ด้าน HR
 • คู่มือพนักงาน/ประกาศด้านวินัยและการบริหารแรงงานสัมพันธ์
 • ใบประเมินผลประจำปี/การจัดทำแผนอนุมัติปรับค่าจ้าง/ผลตอบแทน/การประเมินความผูกพันพนักงาน
 • เอกสารเพื่อการสื่อสาร/บอร์ดประชาสัมพันธ์/รูปแบบการประชุมและรายงานความคืบหน้างาน/ช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน
 • แบบฟอร์ม/รายงานการประชุม/รายงานเพื่อส่งข้อมูลด้านกฏหมายและอาชีวอนามัย /กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เอกสาร/วิธีการบริหาร/อุปกรณ์ทั่วไปและเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ  / ผู้รับจ้างจากภายนอก