การบริหารคน ซึ่งถือเป็นทุนที่มีมูลค่าสูงสุด (Human Capital) ขององค์กร ดังนั้น ฝ่ายงาน Human Resources (HR) มีภารกิจในการเป็นตัวแทนองค์กรและเป็นตัวแทนพนักงานที่ต้องบริหารความสมดุลย์ ความสัมพันธ์ การเติบโตและยั่งยืน ถ้าองค์กรของคุณกำลังพบปัญหาหรือมองหาความท้าทาย ในงาน HR เช่น

 • HR ของเราบริหารจัดการงานในเชิงกลยุทธหรือไม่?
 • มิติงานด้านต่างๆ ของ HR งานในมิติไหนที่เราทำได้ดี และมีมุมไหนที่ควรพัฒนา หรือปรับกระบวนการ
 • ในงบประมาณที่ต้องบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวม ฝ่าย HR ควรจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร
 • ฯลฯ HR Standard Assessment (แบบประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน HR เชิงกลยุทธ์ทุกมิติ) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยทุกองค์กรมีคำตอบและมีแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร

HR Standard Assessment (แบบประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน HR เชิงกลยุทธ์ทุกมิติ) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยทุกองค์กรมีคำตอบและมีแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร


ขั้นตอนหลัก กิจกรรม ระยะเวลา วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ

1. การประเมินระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Assessment Standard)

 • ศึกษาการทำงานขององค์กรและจัดทำการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ

 • ศึกษาการทำงานขององค์กร
 • โครงสร้างการบริหาร
 • เอกสารต่างๆ

ทีมที่ปรึกษาทำการประเมิน

 • จัดการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สัมภาษณ์/ขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประเมิน 11 มุมมอง
 1. ภาพรวมการจัดการองค์กร
 2. นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงาน/บทบาทของฝ่าย HR
 3. บทบาท และความสามารถของทีมงานฝ่าย HR
 4. การสรรหา คัดเลือกและการวางแผนอัตรากำลัง
 5. การบริหารค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์
 6. การฝึกอบรมและพัฒนา
 7. แรงงานสัมพันธ์และการจัดการด้านวินัย
 8. การจัดการด้านผลงาน
 9. การสื่อสาร ระบบเอกสารและข้อมูลข่าวสาร
 10. ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 11. งานสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน

3 วัน

ผลการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2 ประชุมสรุปตรวจสอบ ความถูกต้อง

ประชุมตัวแทนหน่วยงาน HR และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

 • รายงานผล HR Assessment และ โครงสร้างการบริหาร
 • อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
 • นำกลับไปแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้ต่อไป

3 วัน

 • รายงานผล HR Assessment Standard 11 มุมมอง
 • ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน HR เร่งด่วน 5 ข้อ

เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :

 • วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร
 • โครงสร้างองค์กร/ตำแหน่ง/อำนาจอนุมัติ
 • คู่มือการทำงาน, Work Procedure และ แผนกลยุทธ์ ด้าน HR
 • ใบสมัคร/วิธีการรับสมัคร/ขั้นตอนการคัดเลือก/การวางแผนอัตรากำลัง/ประวัติพนักงาน/การปฐมนิเทศ
 • การบริหารค่าจ้าง/วิธีการจ่ายค่าจ้าง โบนัสและผลตอบแทน และแบบฟอร์มเอกสาร
 • แผนฝึกอบรมภายในและส่งอบรมสถาบันภายนอก/หมวดหลักสูตร/การฝึกอบรมแบบ OJT-On the Job Training และแนวทางพัฒนาต่างๆ
 • คู่มือการทำงาน, Work Procedure และ แผนกลยุทธ์ ด้าน HR
 • คู่มือพนักงาน/ประกาศด้านวินัยและการบริหารแรงงานสัมพันธ์
 • ใบประเมินผลประจำปี/การจัดทำแผนอนุมัติปรับค่าจ้าง/ผลตอบแทน/การประเมินความผูกพันพนักงาน
 • เอกสารเพื่อการสื่อสาร/บอร์ดประชาสัมพันธ์/รูปแบบการประชุมและรายงานความคืบหน้างาน/ช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน
 • แบบฟอร์ม/รายงานการประชุม/รายงานเพื่อส่งข้อมูลด้านกฏหมายและอาชีวอนามัย /กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เอกสาร/วิธีการบริหาร/อุปกรณ์ทั่วไปและเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ / ผู้รับจ้างจากภายนอก

สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน DISC ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด