การจัดทำรายงานเพื่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

แนวคิด วิธีออกแบบรายงานที่เชื่อมโยง ครบทุกมิติ สามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้ เทคนิคการออกแบบรายงาน มีกี่ระดับ ไม่ทำซับซ้อน กระชับ 1 Page 1 Presentationรูปแบบรายงานที่ดีสามารถนำไปใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ ความเชื่อมโยงกันระหว่างรายงานมีการกำหนดอายุ สถานะของรายงาน

รายละเอียดหลักสูตร :

ทุก องค์กรต้องการรายงาน ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้บริหารจัดการ แต่หลายๆ ครั้งมีปัญหารายงานที่มากเกินความจำเป็น หรือมีรายงานที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ ตอบโจทย์คนทำมากกว่าคนนำไปใช้งาน ยึดติดกับเทคโนโลยีมากกว่าสาระที่จะได้รับ ขาดการเชื่อมโยง เช่น แสดงแต่ยอดขายแต่ขาดต้นทุน ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบให้เกิดการตัดสินใจได้ เช่น รายงานแสดงเพียงปีเดียว ไม่แสดงปีก่อนๆ เพื่อให้เห็นลักษณของข้อมูลที่เป็นฤดูกาล graphรายงาน ระดับสูงมาจากรายงานระดับล่างที่รวมขึ้นมาแตกต่างกันที่จำนวน รูปแบบการนำเสนอไม่แตกต่างกัน เช่น ยอดขายระดับประเทศมารวมตัวเลขจากรายงานยอดขายระดับภูมิภาค รายงานยอดขายระดับภูมิภาคมาจากการตัวเลขจากรายงานระดับพื้นที่ รายงานไม่มีวันหมดอายุ ทำต่อๆ กันมา ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว หรือ คนทำไม่อยู่แล้ว คนใช้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอหรือนำมาใช้อย่างไร บางครั้งรายงานเกิดขึ้นแล้วตาย วนเวียนตายเกิดตามผู้บริหารที่เข้ามา เคยใช้งาน สมัยหนึ่งอีกสมัยหนึ่งไม่ใช้ ต่อมากลับมาใช้อีกปัญหา จากการบริหารจัดการรายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ  คิดมาก ใช้แล้วไม่คุ้ม  มีแต่สร้างขึ้นใหม่ รายงานท่วมหัว ไม่กำหนด วันหมดอายุของรายงาน แสดงแต่ข้อมูลดิบ ไม่สามารถนำมาใช้ตัดสินใจได้  รายงานเกิดแล้วตาย วนเวียนตายเกิด สลับไปสลับมา ตามผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ เน้นอดีตมากกว่าอนาคต แนวโน้ม พยากรณ์ภายหน้า รายงานไม่ครบทุกมิติ เน้นด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ยอดขาย มันควรจะนำมาเปรียบเทียบกับอะไร รายงานขาดกการเชื่อมโยง ต้นทุน ยอดขาย ช่องทางจำหน่าย รายงานระดับสูงมาจากการรวมยอดจากรายงานระดับล่าง รูปแบบเหมือนเดิม แต่แตกต่างที่ตัวเลขที่รวมขึ้นมาคนทำรายงาน ชอบอ้างเทคนิค คนใช้อยากใช้เชิงกลยุทธ์  ตอบโจทย์คนทำมากกว่าคนใช้

วัตถุประสงค์ :

  • ออกแบบ การจัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล สำหรับผู้บริหาร
  • สามารถคิดเชิงระบบ เชิงกลยุทธ์ จากการใช้รายงานที่จัดขึ้นมาได้

ขั้นตอนการทำรายงาน :

  • กำหนดโจทย์การตัดสินใจ
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจ
  • ข้อมูลเหล่านั้น สามารถตอบคำถามอะไรบ้าง ควรมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้าง

ฝึกตั้งคำถาม เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมา :

  • มองรอบด้านของการบริหาร อาทิเช่น เวลา ปริมาณ คุณภาพ ทรัพยากรที่ใช้ เงินงบประมาณ
  • ค่า ใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบ เวลา ในช่วงเวลาเดียวกัน สภาพตลาดต่างๆ สรุปรายงานที่ได้มาเพื่อสร้างทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์

เหมาะกับ :

  • ผู้บริหารธุรกิจ
  • ผู้จัดการหน่วยต่างๆ
  • ผู้จัดทำรายงานเพื่อ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์