SMART JOB DESCRIPTION

Smart Job Description  จะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของ  Smart JD เทคนิคการจัดทำ รวมถึงการกำหนดหน้าที่หลัก บทบาท และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ควรจะมี แนวทางในการนำ Smart JD ไปใช้งาน การจัดทำ Job Standard การประเมินค่างาน รวมถึงตัวอย่างที่สามารถทำให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดหลักสูตร

PMS  (Performance Management System)

สำหรับปัญหาของระบบประเมินผลงานประจำปีนั้น องค์กรต่างๆมักจะเจอปัญหากันด้วยกัน ประมาณ 3 กลุ่ม คือ

 1. ปัญหาระดับองค์กร : วิสัยทัศน์องค์กรไม่ชัดเจน
 2. ปัญหาระดับหน่วยงาน : เป้าหมายองค์กรชัด หน่วยงานมีเป้าแต่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันไม่ส่งผลถึงองค์กร
 3. ปัญหาระดับพนักงาน: เป้าหมายไม่ท้าทายแค่หายใจก็ผ่านแล้ว รวมๆทุกคนได้ A แต่ภาพรวมองค์กรได้ C

หลายๆครั้งพบการวัดผลงานที่ไม่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในองค์กร การเรียนใน หลักสูตรระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) หลักสูตรออนไลน์ต่อจากนี้ จะช่วยให้เกิดแนวความคิดที่ถูกต้องใน การใช้ระบบการบริหารผลงาน ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทำให้มองภาพของการบริหารงานขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

ดูรายละเอียดหลักสูตร

Ezy Organization Design

การออกแบบโครงสร้างองค์กรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

 • โมเดลของธุรกิจ
 • แผนกลยุทธ์
 • Business Flow

รู้ได้ยังไงว่าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม?

 • คุ้มค่ากับต้นทุน
 • มีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและเช็คได้
 • รองรับการเปลี่ยนแปลง
 • การใช้ทรัพยากร

โครงสร้างองค์กรสำคัญอย่างไร?

 • ปัญหาองค์กรที่เกิดจากโครงสร้าง
 • ผลกระทบต่อองค์กร

จะเริ่มต้นทบทวนโครงสร้างอย่างไร?

ฝึกปฏิบัติโดยมีโปรแกรม Ezy OC ที่พัฒนาขึ้นมาโดย อ.โต้ง สามารถทำผังการบริหารงานได้เลย


ดูรายละเอียดหลักสูตร