ข่าวดีสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาระบบการประเมินคุณลักษณะบุคลากร ตามแนวคิดของ DISC แบบออนไลน์ จุดเด่นของเวบเราคือ…

สะดวก

ทำได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง

รวดเร็ว

ได้รายงานผลทันที

เข้าใจง่าย

ภาษาไทยและอังกฤษ

ประหยัด

ราคาสมเหตุสมผล

DISC มาจากอักษรย่อของ 4 คุณลักษณะ คือ Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S) และ Conscientious (C) ซึ่งเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันดังนี้


Dominance : ตรงไปตรงมา มั่นใจ เด็ดขาด แน่วแน่ กล้าเผชิญหน้า ตัดสินใจเร็ว ทำงานเร็ว คล่องแคล่ว
เน้นผลลัพธ์ ชอบความท้าทาย ผจญภัย แข่งขัน ต้องการอำนาจ ชอบจัดการกับปัญหา มองภาพใหญ่


Influence : ช่างพูด ช่างเจรจา เปิดเผย ชอบสังสรรค์ เข้าสังคมพบปะผู้คน กระตือรือร้น สนุกสนานกับกลุ่มคน
อารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร ปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นอย่างมีส่วนร่วม โน้มน้าวจูงใจเก่ง


Steadiness : ใจเย็น อดทน เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สุภาพ อ่อนน้อม ทำงานตามแบบแผน ให้ความร่วมมือ กับกลุ่ม ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคง สม่ำเสมอ ประณีต รอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป เรื่อยๆสบายๆ


Conscientious : เจ้าระเบียบ พิธีรีตรอง อิงกฎและมาตรฐาน มีวินัย ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อ เท็จจริงต้องการความถูกต้องและแม่นยำ ชอบการคิดวิเคราะห์ เน้นเหตุและผล สุขุม รอบคอบ ครุ่นคิด เก็บความรู้สึก

การประเมินคุณลักษณะของคนโดยใช้ DISC

Personality Classic


การนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้ทราบบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่แสดงออกว่าอะไรเป็นจุดอ่อน อะไรเป็นจุดที่ควรปรับปรุงด้านบุคลิกภาพ ใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ตัวอย่างรายงานผล

ค่าลงทะเบียน 800 บาท

Selection Insights แบบประเมิน DISC เพื่อคัดเลือกคนเข้าทำงาน


ประโยชน์ของแบบ ประเมินชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณลักษณะที่ตรงกับที่องค์กร ต้องการ (Potential Candidate)พร้อมกับตัวอย่างคำถามเพื่อการสัมภาษณ์คนประเภทนั้นๆ

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

Personality Match


ประโยชน์ของแบบ ประเมินชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบคุณลักษณะของคนๆนั้นกับคุณสมบัติที่ตำแหน่ง งานต้องการว่าตรงกันหรือไม่มากน้อยเพียงใด สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

Sales Insights report


เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราในฐานะนักขายหรือผู้ที่ให้บริการต่อลูกค้า ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารประสานงานกับผู้ร่วมงานในองค์กร ได้รู้จักเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดที่ต้องระมัดระวังของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการทำงาน ประสานงานกับผู้ร่วมงาน

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

Team Insights


เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลทั้งรายบุคคลและภาพรวมของทีม ช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะ จุดแข็งจุดอ่อนและรูปแบบการบริหารคนและงานเป็นรายบุคคล รวมไปถึงรูปแบบโดยรวมของทีม แสดงให้เห็นแผนภาพการกระจายของสมาชิกทีม มีการอธิบายถึงลักษณะต่างๆ ข้อดีและประเด็นที่ต้องระมัดระวังในแต่ละรูปแบบ แนะนำวิธีการสังเกตลักษณะของสมาชิกในทีมและการทำงานร่วมกันกับผู้ที่มีความแตกต่าง

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

Development Insights


ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ ช่วยค้นหาลักษณะเด่น ด้อยของตัวเอง ช่วยทำให้ทราบว่าควรจะพัฒนาเรื่องใดบ้างเพื่อให้สามารถทำงานในตำแหน่งงาน ปัจจุบันได้ดีกว่าเดิม นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ

ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท

Role/Behavior analysis


ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ ช่วยให้ทราบช่องว่าง(Gap)ระหว่างบทบาท/หน้าที่ที่องค์กรคาดหวังกับศักยภาพ ของบุคคลคนๆนั้น ช่วยค้นหาขีดความสามารถของคนๆนั้นว่ามีในระดับใด ใช้ประกอบการจัดทำ

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

Personality 360 Degree


จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 คุณสมบัติหลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความเป็นผู้นำ

ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท

Competency 360 degree


ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ เป็นเครื่องมือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรจากการประเมินของบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ทำให้บุคลากรเห็น เข้าใจและยอมรับว่าตัวเอง

ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท

สรุปเปรียบเทียบแบบประเมิน DISC ประเภทต่างๆ


สรุปเปรียบเทียบแบบประเมิน DISC ประเภทต่าง ๆ 1. Personality Classic : แบบประเมินเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รายการ การนำไปใช้ประโยชน์ ราคา Personality Classic

ตารางเปรียบเทียบการประเมิน DISC

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด