Beyond Business Consulting

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม


ทีมงาน NS Values มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรของท่าน บรรลุวิสัยทัศน์และเติบโตอย่างยั่งยืน

Strategic Performance Management System

โครงการที่ปรึกษา SPMS – Strategic Performance Management System มุ่งเน้นที่การนำพาองค์กรหาคำตอบสำคัญในการบริหารจัดการ มีการกำหนดหรือทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร โดยเชื่อมโยง เป้าหมาย ผลลัพธ์ คุณค่ารวมขององค์กรเป็นสำคัญ SPMS เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการนำพาองค์กรให้เติบโต ไปด้วยกันโดยคนทั้งหมด ทุกคนล้วนมีความหมายต่อกัน ระบบนี้จะมองที่ “พลังร่วม” มากกว่า “พลังปัจเจก”

ReadMore…

โครงการจัดทำ Smart Job Description

ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description (JD) มีความสำคัญต่องานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพราะเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลกำหนดหน้าที่หลักและหน้าที่รองในการทำงานแต่ละตำแหน่งหากคุณกำลังพบปัญหากับการแก้ไข ทบทวน จัดทำ Job Description จนกลายเป็นภาระงานที่ต้องทำซ้ำหลายๆ รอบ ใบกำหนดหน้าที่งานที่ใช้อยู่ ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า มีงานทับซ้อนกันหรือไม่ เขียนภารกิจ เป้าหมายของงานครบถ้วนหรือไม่ ?

ReadMore…

แผนการดำเนินงานโครงการ จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

การบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Salary Structure) เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กร จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์การ อีกทั้งยังสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่ทำงานอยู่ ให้เขาได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างผลงานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร โครงการนี้ ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

ReadMore…

โครงการ Competency in Practice for HRM/HRD

ความสำเร็จขององค์กร เกิดขึ้นได้ด้วย ”คน” องค์กรที่มีบุคลากรที่ทำงานดี มีความสามารถ ย่อมกุมความได้เปรียบทางธุรกิจ และมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้สูง สิ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ช่วยให้องค์กรของคุณมีบุคลากรที่ทำได้ดี ก็คือ “Competency” หรือนิยมเรียกในชื่อไทย ว่า “สมรรถนะความสามารถ” Competency มีความสำคัญและคุณต่อการบริหารองค์กรมาก แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ไม่เข้าใจ ก็กลับสร้างปัญหาให้กับองค์กรได้มากเช่นกัน การจัดทำเครื่องมือนี้ จะต้องทำบนพื้นฐานบริบทขององค์กรของคุณ ทั้งเป้าหมาย , ขีดความสามารถของบุคลากร, วัฒนธรรม ฯลฯ ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำเพื่อให้ใช้งานได้จริง

ReadMore…

แผนการดำเนินงาน การออกแบบโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรที่ดี จะต้องเป็นโครงสร้างองค์กร ที่มุ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจ หลายประการ เช่น คุ้มค่ากับต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจ บริหารจัดการแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเติบโตขององค์กร มีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมและตรวจสอบการทำงานระหว่างหน่วยงานได้ โครงการให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Design) ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา จึงมีหลักการในการทบทวนหรือกำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยต้องสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจ (Business Model) กลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategy) และการบริหารจัดการของธุรกิจ ( Business Flow)

ReadMore…

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.