Competency 360 Degree


Competency 360 Degree จะเป็นแบบประเมินที่นอกจากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดแข็ง/จุดอ่อน และรูปแบบการทำงานส่วนบุคคลแล้ว ยังสรุปรวมข้อมูลป้อนกลับจากรอบด้านที่อยู่ในบริบทของ 12 Competency หลัก ซึ่งถูกคาดหวังจากองค์กร


ประโยชน์ของแบบประเมินชุดนี้ :

เป็นการประเมินที่รวบรวมข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศา โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาถัดขึ้นไป เพื่อนร่วมงานภายใน/ภายนอก หน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าภายใน/ภายนอก และประเมินตนเอง การประเมิน จะอยู่ในบริบทของ 12 Competency หลักๆ ซึ่งถูกคาดหวังจากองค์กร โดยที่ผู้ประเมิน จะประเมินระดับความถี่ในการใช้ หรือแสดงออกของผู้ถูกประเมินต่อ Competency แต่ละด้าน เกิดเป็นข้อมูลที่มากพอที่จะทําให้ผู้ถูกประเมินรับรู้ว่าพฤติกรรมใดที่เป็น จุดแข็ง และพฤติกรรมใดที่ต้องการการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น


User Manual Report TH Report EN

สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน DISC ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด