เนื่องจากผมเคยทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เขียนหนังสือ ดังนั้น รูปแบบการโค้ชชิ่งจึงเป็นแบบ The ultimate coaching ซึ่งผมขอเรียกภาษาไทยแบบง่ายๆว่า “การคั่วคน” ให้ สุขทั่วทุกมิติ เพราะเป็นการผสมผสานศาสตร์ทุกแขนงเข้าด้วยกัน บูรณาการให้เหมาะสมสำหรับคนแต่ละคน ไม่ยึดติดในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่จะยึดติดกับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนมากกว่า

Trainer & Consultant Coaching

กระบวนการ ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ ให้ความรู้ พัฒนาความคิดให้กับคนที่อยากจะมาทำอาชีพวิทยากรให้สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ามาสู่อาชีพนี้ หรือการให้คำปรึกษาคนที่เป็นวิทยากรอยู่แล้วให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้คำแนะนำในการเป็นที่ปรึกษาและเขียนบทความหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถทำอาชีพวิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียนควบคู่กันไปอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า สามารถอยู่ในอาชีพนี้อย่างมีเกียรติ

Personal Success Coaching

เป็นการ ให้คำปรึกษาเพื่อทำให้ชีวิตของคนๆนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนการและแนวทางไปสู่เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการต่างๆแบบผสมผสานทั้งการให้ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ การทำให้คิดเอง การหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คำปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไรเหมาะสำหรับบุคคลเป้าหมาย เช่น คนธรรมดาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง คนทำงานในองค์กรที่ต้องการเติบโตในหน้าที่การงาน ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการที่ต้องการให้องค์กรเติบโตและตัวเองได้หยุดพัก

HR Career Coaching (HRC)

เป็นการ ใช้พลังกลุ่มในการสร้างแรงจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ละคน เพราะหลายครั้งพลังกลุ่ม จะทำให้เห็นตัวอย่าง แนวทาง แนวคิด จากชีวิตคนอื่น และที่สำคัญการมีกลุ่มจะทำให้เกิดการรวมทรัพยากรเข้าด้วยกัน แต่ละคนมีทรัพยากรมากกว่าที่ตัวเองมี นอกจากนี้สมาชิกภายในกลุ่มยังสามารถเป็นโค้ชซึ่งกันและกันได้เหมาะสำหรับคน ทำงานในองค์กรที่มีจำนวนมาก ไม่สามารถโค้ชชิ่งเป็นรายบุคคลได้ หรือบุคคลธรรมดาที่รวมตัวกันเพื่อร่วมกันพัฒนาตัวเอง

หากองค์กรใดสนใจ ติดต่อมาได้ที่

อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ประธานที่ปรึกษา
081-406-7240

อ.พีรดา รุธิรพงษ์ (หนิง)

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
086-983-4943
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.