ขั้นตอนหลัก กิจกรรม Man-Day วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ
1. การประเมินระบบโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Structure Review)

1.1 สรุปรวบรวม Key Business Fuction และการกระจายสู่ Department /Unit Fuction

ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ

 • ทราบถึง Key Business Function ขององค์กร
 • การกระจาย Key Business Fuction สู่
 • Department/Unit Function
 • บทบาทหน้าที่ของพนักงาน สายบังคับบัญชา
 • เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของพนักงานเทียบกับ
 • ระดับการทำงานต่างๆ (Job Level) เช่น
 • งานเชิงกลยุทธ์ งานบริหารจัดการ งานควบคุมตรวจสอบ
 • งาน Specialist    งานปฏิบัติการ
 • จัดทำ Matrix Job Level กับ Function

2 วัน Business Flow Chart
1.2 ประมวลผลและวิเคราะห์โครงสร้างบริหารในปัจจุบัน ทีมที่ปรึกษาทำการประเมิน

 • หลักการทั่วไปในการจัดการโครงสร้างบริหาร
 • ผลดีหรือผลด้อยที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างบริหารในปัจจุบัน
1-2สัปดาห์ แนวทางที่ดีและเหมาะสมต่อองค์กร ผู้บริหารสามารถนำไปจัดลักษณะโครงสร้างบริหาร และงานที่เหมาะสม
1.3 ประชุมสรุปตรวจสอบความถูกต้อง ประชุมตัวแทนหน่วยงาน HR และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

 • รายงานผล HR Assessment และ โครงสร้างการบริหาร
 • อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
 • นำกลับไปแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้ต่อไป
3 ชั่วโมง รายงานผล HR Assessment  Organization Structure By Easy Excel
รวมวันทำงานทั้งหมด 3 วัน

เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :

 • วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร
 • โครงสร้างองค์กร

Organization_review

Organization_workflow


 

Organization_workflow1

PMS_Action Plan

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด