1. หลักการและเหตุผล

ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามมาองค์ประกอบที่สำคัญด้วย ดังนั้นการจัดทำแผนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร จึงเป็นแผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนงานที่จะต้องดำเนินการ ทั้งแผนการขาย แผนผลิต แผนงานด้านต่างๆ รวมทั้งแผนทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่แผนทางการเงินในที่สุด พร้อมกับสามารถใช้แผนงบประมาณนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผลงานได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รู้แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อที่ผู้บริหารและพนักงารนรู้แนวทางในการควบคุมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่รับผิดชอบ
 4. บริษัทสามารถได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 5. พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานที่เกิดขึ้น
 6. ทำให้พนักงานได้เกิดองค์ความรู้ในงานที่ทำอย่างชัดเจน เพราะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนการวางแผนงบประมาณและหลังที่เกิดการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง
 7. ได้แนวความคิดพื้นฐานในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

3. การดำเนินโครงการ

         3.1   ขั้นตอนการดำเนินงาน

Budgeting_chart

เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

 1. ได้แผนงบประมาณ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและให้เวลา
 2. ผู้ประสานงานภายในองค์กรที่มีความสามารถและเข้มแข็งในการประสานงาน
 3. ทีมงานที่รับผิดชอบที่มีความรับผิดชอบและเข้มแข็งในการดำเนินการที่ให้คำแนะนำ

 ทังนี้ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการขึ้นอยู่กับ ความต้องการและขอบเขตของบริษัท

ขั้นตอนหลัก กิจกรรมที่ดำเนินการให้คำปรึกษา Mandays ผลที่ได้รับ
1. อบรมการจัดทำแผนงบประมาณที่จะนำไปใช้ในจัดทำแผนงบประมาณจริงของบริษัท ให้หลักการความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับบริษัท 1 วัน ทราบหลักการแนวความคิดที่จะนำไปกำหนดแผนงบประมาณของบริษัทต่อไป
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนดำเนินงานขององค์กร แผนดำเนินงานของฝ่าย Trainnig and Coaching เพื่อให้ได้ลยุทธ์ เพื่อมากำหนด Action plan ระดับบริษัท และ Action plan ระดับฝ่าย 2 ถึง 3 วัน ได้เป้าหมายของระดับองค์กร และระดับฝ่าย เพื่อไปดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณระดับฝ่ายต่อไป
3. จัดทำแผนงบประมาณการขาย Trainnig and Coaching ในการจัดทำแผนการขายโดยละเอียด 1 วัน ได้แผนงบประมาณการขายแยกตามขายในประเทศ ต่างประเทศ ตามภาค ตามผลิตภัณฑ์
4. จัดทำแผนงบประมาณ แยกตามธุรกิจ

4.1 จัดทำแผนงบประมาณการผลิต(กรณีเป็นธุรกิจการผลิต)

 

Trainnig and Coaching ในการจัดทำแผนการผลิตโดยละเอียด

 

1 วัน

 

ได้แผนงบประมาณการผลิตแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยได้งบประมานแผนผลิต งบประมาณวัตถุดิบทางตรง งบประมาณแรงงานทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิต

4.2 จัดทำแผนงบประมาณการบริการ(กรณีเป็นธุรกิจการบริการ) Trainnig and Coaching ในการจัดทำแผนการบริการโดยละเอียด 1 วัน ได้แผนงบประมาณการบริการแยกตามบริการ โดยได้งบประมานแผนการบริการ งบประมาณวัสดุที่ใช้ทางตรง งบประมาณแรงงานการบริการทางตรง งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริการ
4.3 จัดทำแผนงบประมาณต้นทุนสินค้าขาย(กรณีเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป) Trainnig and Coaching ในการจัดทำแผนต้นทุนสินค้าขาย 1 วัน ได้แผนงบประมาณต้นทุนสินค้าขายแยกตามประเภทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
5. จัดทำแผนการจัดซื้อ แผนคลังวัตถุดิบ แผนคลังสินค้าสำเร็จรูป Trainnig and Coaching ในการจัดทำแผนการจัดซื้อ คลังสินค้าต่างๆ 1 วัน ได้แผนงบประมาณการจัดซื้อตามประเภทวัตถุดิบ แผนคลังสินค้า
6. จัดทำแผนค่าใช้จ่ายแยกตามแต่ละฝ่าย Trainnig and Coaching ในการจัดทำแผนค่าใช้จ่าย 2 ถึง 3 (ขึ้นอยู่จำนวนฝ่าย) ได้แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่าย
7. ฝ่ายบัญชีนำไปจัดทำแผนงบประมาณฐานะการเงิน(งบดุล) งบประมาณกำไรขาดทุน งบประมาณเงินสด บริษัทจัดทำเองโดยรวมงบประมาณต่างๆ ไปจัดทำงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบประมาณเงินสด
8. นำเสนอแผนงบประมาณของทุกฝ่าย ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทให้การ comment แผนงบประมาณของฝ่ายต่างๆ 2 วัน ได้แผนงบประมาณที่สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ต่อไป
9.ให้การอบรมในการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานในรูปการวิเคราะห์ผลแตกต่าง (Variance Analysis) Trainning and Coaching ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบ้ติงานของฝ่ายต่างๆ ในรูปแบบการวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวทางการควบคุม 1 วัน ได้รูปแบบการวิเคราะห์ความแตกต่างและแนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด