Narawit_Big

 

นราวิทย์ นาควิเวก

Strategic Partner & Consultant
narongwits.com


กว่า 10 ปี ที่สั่งสมประสบการณ์ในด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (HROD) มาอย่างเข้มข้น   ทั้งในบทบาทนักปฏิบัติ (Practitioner) ,

ผู้ขับเคลื่อนระบบ (Implementer) , ผู้ออกแบบระบบงาน (System Designer) , ผู้บริหารและคู่คิดให้กับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ (Business Partner) โดยผ่านงานในองค์กรชั้นนำที่เป็นที่รู้จักในหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจการผลิต , ธุรกิจค้าปลีก ,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ MICE อาทิเช่น Tesco Lotus , Heinz , DEIKIN , NCS Group , กลุ่มภิรัชบุรี และ BSG Glass

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร

  ประวัติ :

นอกจากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กร นราวิทย์ ยังเป็นที่ปรึกษา วิทยากรและโค้ช ช่วยงานให้ภาครัฐในโครงการต่างๆ ในนามของ MDICP , สถาบันบัณฑิตยพัฒนบริหารศาสตร์ ในการพัฒนาองค์กร SME , ช่วยงานพัฒนาการศึกษาและคุณภาพนักศึกษาให้สถานศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระช่วยพัฒนาระบบงาน และศักยภาพบุคลากรให้องค์กรเอกชนต่างๆ

ขอบข่ายของบริการให้คำปรึกษาที่รับผิดชอบโดยตรง นราวิทย์มีความเชี่ยวชาญใน การออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน (Organization & Job Design) , การสร้างและพัฒนาค่านิยมในองค์กร (Core Values Contribution) , ระบบบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System) , ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development) , การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career & Successor Development) , การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) , การพัฒนาความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) , การสร้างวัฒนธรรมโค้ชในองค์กร (Coaching Culture) และ การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (Integrated Organization Development)

นราวิทย์จบการศึกษาในคณะการบริหารจัดการ (Management) รวมถึงผ่านการฝึกอบรมและรับรองจากหลักสูตรชั้นนำมากมาย อาทิ Leadership ,

Professional Coaching & Talent Coaching (Thai Coaching) , Professional People Development (GemsTV Global) , Perfoemance & Life Coaching ฯลฯ

 ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา (Working Experience) :

 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร (HROD Manager) – กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร (HROD Manager) – BSG Glass
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Manager) – บริษัทไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรี จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Manager) – Tesco Lotus (Head Office)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล – บริษัทวินแชนซ์ฟู้ดส์ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร – กลุ่มบริษัท เอ็น ซี เอส กรุ๊ป จำกัด

  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา ( Consulting Experience) :

ผ่านประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาในนามของ MDICP และสถาบันบัณฑิตยศาสตร์ (NIDA) รวมถึงเป็นที่ปรึกษาอิสระในโครงการต่างๆ ให้กับองค์กรเอกชน อาทิ เช่น

 • โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (About Foods , BITEC Management , BITEC Services , Wonnapob, TLS)
 • โครงการจัดทำโปรแกรมสรรหาและคัดเลือกกลุ่มตำแหน่งสำคัญ (Innovative Talent Recruitment Program) – บริษัทวรรณภพ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขแงหัวหน้างาน – บริษัทวรรณภพ
 • โครงการการออกแบบโครงสร้างและตำแหน่งงาน (Organization & Position Design) – บริษัทวรรณภพ
 • โครงการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (About Foods , BITEC Management , BITEC Services)
 • โครงการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม (Organization Knowledge Management : OKD
 • โครงการพัฒนา Functional Competency (About Foods , BITEC Management , BITEC Services)
 • โครงการสร้างและพัฒนาค่านิยมร่วมขององค์กร (Thai Techno Glass)

  ประสบการณ์การเป็นวิทยากร (Trainer Experience) :

ผ่านประสบการณ์ในการบรรยายในหลักสูตรด้าน HROD และการพัฒนาผู้นำ ให้องค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น   (ยกตัวอย่างมาบางส่วน)

 • Professional HRD (Public Training)
 • เทคนิคการโค้ชชิ่งขั้นพื้นฐานสำหรับโค้ชมือใหม่ (Basic Coaching Skills) – Public Training
 • บทบาทของ HR ในการเป็นคู่คิดธุรกิจขององค์กร (HR as a Strategic Partner) – Public Training)
 • HR กับบทบาทการเป็นโค้ชในองค์กร (HR as a Coach)
 • เทคนิคการสร้างและพัฒนา Functional Competency (About Foods , Chanthaburi Fruit Product)
 • การพัฒนาภาวะนำในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Global Chemical , BJ Jewelry , สุรีรัตน์ ฟาร์ม)
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน (Goal& KPI Setting) – About Foods , วรรณภพ
 • เทคนิคการกำหนด Job Description ง่ายๆ ที่ใช้ได้จริง (Effective JD) – วรรณภพ , NSK
 • การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ (How to drive performance) – BS & BM
 • การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Development & Succession Planning) – บริษัทภิรัชบุรี เซอร์วิสเซส , บริษัทภิรัช แมเนจเม้นท์ , บริษัทวันอุดมสุข
 • การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Self Development to Success ) – มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี , กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการฝึกอบรมและพัฒนา (Training Background)

Productivity Cluster

 • Aids Trainer ( ASO Thailand ) – Department of Labor protection and welfare
 • 5 S Activity and Productivity Improvement by 5S
 • Total Preventive Maintenance (TPM)
 • ISO 9001 : 2000
 • ISO 9001 : 2008 Implementation
 • ISO 9001 : 2008 Awareness & Documentation
 • ISO 9001 : 2008 Requirement
 • ISO 22000 Implementation
 • Internal Audit
 • Halal Requirement
 • GMP & HACCP
 • Pest Control

Leadership Cluster

 • Leadership with work life quality development
 • Leadership Safety Management for Supervisor
 • Supervisor Skills Technique
 • Problem Solving and Decision Making Technique)
 • Safety Management for Supervisor Level)
 • Safety Management for Management Level
 • Budget Technique
 • Project Management
 • Team Building
 • OGSM Workshop ( Objective , Goal, Strategy and Measurement
 • Strategic Planning
 • SMART GOAL & Effective Action Plan
 • Root Analysis
 • Positive Attitude for Life
 • Train the Train (Training & Group Coaching)
 • Self Esteem & Self Leadership
 • Chang Agent
 • Performance & Life Coaching

HR Cluster

 • Training Management for TO
 • Competency Based HRM & HRD
 • KPI & Balance Scorecard
 • Competency Assessment & IDP Technique
 • Integrated Organization Development
 • Job Class Evaluation HR for Non HR
 • HR Development for Assessment Tools
 • 4DX Implementation
 • Career Development & Succession Planning)
 • Employee Engagement Analysis & Development
 • HRD with Internal Coach
 • HR Strategic Partner

Scope of Training & Consulting

  บริการงานที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ :

 • การประเมินระบบงาน HR (HR System Assessment)
 • การสร้างและพัฒนาค่านิยมร่วม (Core Values Contribution)
 • การออกแบบโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงาน (Organization & Position Design)
 • การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management)
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development)
 • SMART Job Description
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานของ Competency (Competency Base Development)
 • เทคนิคการจัดทำ Training Road Map
 • เทคนิคการประเมินและจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล(Competency Assessment & IDP )
 • การบริหารและพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Management )
 • การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Development)
 • การบริหารจัดคนเก่ง (Talent Management )
 • การพัฒนาความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)

  หลักสูตรที่บรรยายและฝึกสอน :

 • โปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการมือใหม่ (Manager Development Pack)
 • โปรแกรมพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Development Pack)
 • เทคนิคการโค้ชชิ่งสำหรับหัวหน้างาน /ผู้จัดการ (Leader as a Coach)
 • HR for non HR
 • การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management)
 • SMART Job Description
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานของ Competency (Competency Base Development)
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งานบนพื้นฐานของ Competency ( Competency based Interview )
 • เทคนิคการจัดทำ Training Road Map
 • เทคนิคการประเมินและจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล(Competency Assessment & IDP )
 • การบริหารและพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Management )
 • การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Development)
 • การบริหารจัดคนเก่ง (Talent Management )
 • การพัฒนาความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement)