Khuntrit_big

อ. ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

Vice President – Consulting
narongwits.com


จาก ประสบการณ์ตรงจากทั้งงานประจำที่ทำ งานด้านฝึกอบรม ที่ปรึกษาตลอดเวลา 16 ปีที่ผ่าน มา และการได้รับ ประกาศนียบัตรด้านไอที ในฐานะวิทยากรฝึกอบรมจากบริษัทไมโครซอฟท์

ประกาศนียบัตรด้านไอที ในฐานะวิทยากรฝึกอบรมจากบริษัทไมโครซอฟท์

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร

  คุณวุฒิการศึกษา :

ปี พ.ศ. คณะ สาขา มหาวิทยาลัย
2544 – 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2536 – 2540 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ประกาศนียบัตร  :

ปี พ.ศ. Certificate
2554 – ปัจจุบัน

 • Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Certificates

  ประวัติการทำงาน  :

 • Development Manager, Service Desk Manager บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
 • ICT Manager บริษัท บางกอกโชว์เคส จำกัด
 • อาจารย์ประจำหน่วยพัฒนาวิชาการ e-Learning สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ประวัติงานด้านที่ปรึกษา :

ปี พ.ศ. ประวัติงานด้านการศึกษา
2557 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาผู้ก่อตั้งธุรกิจ   ระบบงานไอที และงานด้านพัฒนาบุคคลากรแพลนฟอร์ฟิต
  ธุรกิจให้คำแนะนำด้านสุขภาพ อาหารเสริม และการออกกำลังกาย

2557 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาระบบงานไอที และงานด้านพัฒนาบุคคลากรฮอนด้า ปิยะ จ.ระยอง
  จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ อะไหล่ และบริการของฮอนด้า 27 สาขา

2552 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาระบบงานไอที งานด้านพัฒนาบุคคลากร การจัดทำโครงการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ บริษัท เอกอนันตชัย จำกัด | จำหน่ายเครื่องอัดลม ปั๊มลม ให้คำปรึกษาออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบลมอัด Air Compressor ทั้งปั๊มลมสกรู

2555 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาระบบงานไอที บริษัท พอเพียง เทคโนโลยี จำกัด
  ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ และสร้างโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

2555 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาระบบงานไอที Amino 10
  จัดจำหน่ายอาหารเสริมเพาะกาย, เพาะกาย, เล่นกล้าม, วิตามิน

2554 – 2555

 • ที่ปรึกษาระบบติดตามการทำงานและรายงานประชุมของผู้บริหารบริษัท แม็ทช์เฮ้าส์ จำกัด
  โรงเรียนสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา

  องค์กรและหน่วยงานที่เคยรับการอบรม  :

 • บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) โครงการจัดทำและบริหารข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ธนาคารกรุงไทย ฮับบางพลี หลักสูตร บริหารข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) หลักสูตร การจัดทำโครงการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ “ Building Project of Excellence”
 • ฮอนด้า ปิยะ จ.ระยอง ร่วมกับอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
 • สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในหลักสูตร การคิดสร้างสรรค์ด้วยภาพและการจัดทำแผนที่ความคิด (Mind map)
 • ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ร่วมกับอาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์
 • ร่วมบรรยายถวายความรู้พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ในโครงการรอบรมการเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอาจารย์วุฒิชัย บุญครองและคณาจารย์
 • ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมกับอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมอาร์ดีไอ
 • สำนักงานคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมกับอาจารย์ธนุเดช ธานี บริษัท พีเพิล แวลู โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด
 • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปี 2555
 • บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  บริษัท พีเพิล แวลูว์ จำกัด
 • บริษัท แม็ทช์เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท อาเคเดีย ฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
 • บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
 • บริษัท พอเพียง เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท เอกอนันตชัย จำกัด
 • บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • Tv บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จำกัด
 • เบนซิโอ้

  สมาชิกองค์กรและเครือข่าย  :

 • คณะกรรมการ สมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น
 • Money Coach (Money Fitness Thailand )
 • ชมรมริชแดดไทย พ่อรวยสอนลูกแห่งประเทศไทย
 • ชมรมวิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียน
 • Front Line Manager Trainer ของ Heineken
 • People Performance & Development Committee ของบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
  2 ปีซ้อน
 • The Best Business Partner       Committee ของบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

  ความรู้ความชำนาญ :

 • ไมโครซอพท์ออฟฟิค โดยเฉพาะ Word, Excel, PowerPoint
 • การออกแบบฐานข้อมูล
 • การจัดทำโครงการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 • การวางแผนโครงงานและติดตามระบบการทำงาน
 • การใช้ Excel, Freeware ในเชิงประยุกต์ใช้งานในเชิงธุรกิจ
 • กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • เทคนิคการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
 • การตรวจสอบระบบการทำงานระบบคอมพิวเตอร์
 • การบริหารการออมเงินส่วนบุคคล

  บุคคลอ้างอิง :

 • อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง
 • อาจารย์ ดร. สมสิทธิ์ มีแสงนิล
 • อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์
 • อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา