UPCOMING EVENT :

SMART JOB DESCRIPTION ONLINE

Days Hours
Minutes Seconds
Join Now..! or View All Events →

อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง และทีมงานที่ปรึกษาวิทยากรทุกท่าน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 15 ปี

มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

www.narongwits.com | อ่านประวัติ อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง

Log In

Consulting Projects

ให้คำปรึกษากับองค์กรลูกค้า บริษัท กับองค์กรภาคธุรกิจหรือภาครัฐ จะทำงานร่วมกับองค์กรลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กรนั้นๆ ด้วยการลงมือทำงานจริง

The Ultimate Coaching

เนื่องจากผมเคยทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เขียนหนังสือ ดังนั้น รูปแบบการโค้ชชิ่งจึงเป็นแบบ The ultimate coaching

In House Training

In-House Training ของ สถาบัน Narongwits.com มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร

Dare2ChangeCoaching

ใครต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หลังจากที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงมานาน แต่ยังไม่ลงมือทำซะที ไม่ว่าเป็นเพราะกลัวมากกว่าอยาก หรืออยากน้อยกว่ากลัว

Trainers Profile

Narongwits.com

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

บริการหลักของ www.narongwits.com

 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และ HR (Strategic & HR Consulting)
 • ฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
 • โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Coaching)
 • ประเมินบุคลิกภาพด้วยระบบออนไลน์ (On-line Personality Test)

blue_icon ดูหลักสูตรฝึกอบรม

อาชีพที่ปรึกษาก็เป็นโค้ชได้ไม่ยาก แม้ผมจะปฏิเสธว่าผมไม่ใช่โค้ช

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมของ Narongwits.com ที่ผ่านมา

 • st-bank-300x199

  หลักสูตร Strategic Performance Management | บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)

 • st bank

  หลักสูตรการใช้ KPI เพื่อยกระดับการบริหารผลการปฏิบัติงาน | ST Bank ประเทศลาว

 • Harrison

  หลักสูตร Strategic Performance Management | Harrison Co., Ltd.

 • 12290697_1006951776033201_1809157927_o

  คุยกันฉันท์พี่น้องนักบริหาร HR | อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง

 • 33333344

  กล้าเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5 Dare2change| อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

 • 333

  หลักสูตรเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด มหาชน

 • 13-300x199@2x

  งานที่ปรึกษา Smart Job Description Project | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)